Rezultatul final

la examenul de promovare în grad superior, respectiv de la referent gradul IA studii medii la referent S I a personalului contractual, din data de 30 octombrie 2020, în cadrul CASEI DE CULTURA TECUCI

Descarca documentul de AICI

Secretar, Comisie

Notă: Numele și prenumele sunt date confidențiale și sunt identificate printr-un cod numeric.

   Examenul de promovare, în grad profesional imediat superior   

   VINERI, 30 OCTOMBRIE 2020   

   La sediul instituției, din strada1 Decembrie 1918, nr. 62, examen în vederea promovării în grad superior, respectiv de la gradul IA studii medii la referent S I, a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură   

Examenul de promovare, în grad profesional imediat superior, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • La examenul de promovare în grad profesional pot participa salariații instituției care au obținut, cel puțin de două ori în ultimii trei ani, calificativul „foarte bine”, la evaluarea performanțelor individuale.
 • Salariații care au împlinit 3 ani de la ultima promovare. 

ETAPELE EXAMENULUI:

 1. Evaluarea dosarelor de examen;
 2. Susținerea probei scrise;

Examenul de promovare se desfășoară conform următorului calendar:

16.10.2020 – aducerea la cunoștință publică a condițiilor de participare la examen, depunerea dosarelor;

30.10.2020 – proba scrisă și interviul;

30.10.2020 – afișarea rezultatelor;

02.11.2020 – depunerea contestațiilor;

03.11.2020 – afișarea rezultatelor după contestații (finale)

DOSARUL DE EXAMEN CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copie după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii trei ani;
 3. Copie după actul de identitate;

Regulamentul de organizare și desfășurare al examenului, precum și informații se pot obține de la Compartimentul Financiar-Contabil.Resurse umane al Casei de Cultură Tecuci.

BIBLIOGRAFIE 

Pentru examenul de promovare în grad profesional S I, studii superioare, referent:

 1. OUG nr. 118/21 decembrie 2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 2. Legea nr. 477/8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
 5. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modoficările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 123/07 februarie 2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/12.10.2019.