Concursuri – Angajări

       CONCURSURI 2024      

 

01.04.2024 – Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 Casa de Cultură, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918, nr. 62, municipiul Tecuci, județul Galați, organizează concurs, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G 115/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene,

 • DENUMIREA POSTULUI:   Economist IA
 • NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
 • NIVELUL POSTULUI: de execuție
 • COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentului Financiar – Contabil, Resurse Umane, Administrativ.
 • DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
 • PERIOADA: nedeterminată

Pentru detalii descarcă documentul de AICI

 

       CONCURSURI 2022      

04.01.2022 – Rezultatul final la concursul pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala REFERENT IA studii medii, compartimentul specialitate cultura in cadrul Casei de Cultura Tecuci. Descarca documentul de AICI

24.12.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul /examenul de ocupare a unui post vacant , organizat pentru funcția contractuală Referent IA – studii medii, din cadrul Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Anunț concurs pentru post contractual

Casa de Cultură Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, Tecuci, Jud. Galați, CUI 4973562, tel. 0372727260, în conformitate cu H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată:
– 1 post de Referent cu studii medii, IA, compartiment specialitate culturӑ.
Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt prevăzute la art. 3, din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

REFERENT CU STUDII MEDII IA
Condiții specifice de participare la concurs:
a) studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
b) să aibă minim 7 ani de experiențӑ în specializarea „Coregrafie – dans” (Experiență demonstrată cu documente justificative).
c) Activitate, experiență și management în coregrafie-dansuri (constituie un avantaj activitatea culturală de lungă durată și apariții TV/radio)

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Casei de Cultură Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, în perioada: 10 – 24.12.2021, până la ora 12:00 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele următoare:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
d) copia carnetului de muncă și adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate;
g) curriculum vitae;
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul.

Concursul se va desfășura la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 decembrie 1918, nr. 62, Municipiul Tecuci, Județul Galați astfel:
– proba scrisă în data de 04.01.2022, ora 09:00
– interviu în data de 06.01.2022, ora 9:00.
– depunerea dosarelor în perioada 10.12.2021–24.12.2021

Relațiile se pot obține la telefon: 0372727260.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 26/2008, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
2. OUG 118/2006, privind inființarea, organizarea și desfӑșurarea activitӑților așezӑmintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordin Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2193/2004, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
4. Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 471/1990, pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare.

Rezultatul final

la examenul de promovare în grad superior, respectiv de la referent gradul IA studii medii la referent S I a personalului contractual, din data de 30 octombrie 2020, în cadrul CASEI DE CULTURA TECUCI

Descarca documentul de AICI

Secretar, Comisie

Notă: Numele și prenumele sunt date confidențiale și sunt identificate printr-un cod numeric.

Rezultatul final

la examenul de promovare în grad superior, studii medii la referent S I a personalului contractual, din data de 24 noiembrie 2021, în cadrul CASEI DE CULTURA TECUCI

Numele și prenumele candidatului, 906, punctaj obținut 80 p.

Examenul de promovare, în grad profesional imediat superior  VINERI, 30 OCTOMBRIE 2020   

   La sediul instituției, din strada1 Decembrie 1918, nr. 62, examen în vederea promovării în grad superior, respectiv de la gradul IA studii medii la referent S I, a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură   

Examenul de promovare, în grad profesional imediat superior, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 • La examenul de promovare în grad profesional pot participa salariații instituției care au obținut, cel puțin de două ori în ultimii trei ani, calificativul „foarte bine”, la evaluarea performanțelor individuale.
 • Salariații care au împlinit 3 ani de la ultima promovare. 

ETAPELE EXAMENULUI:

 1. Evaluarea dosarelor de examen;
 2. Susținerea probei scrise;

Examenul de promovare se desfășoară conform următorului calendar:

16.10.2020 – aducerea la cunoștință publică a condițiilor de participare la examen, depunerea dosarelor;

30.10.2020 – proba scrisă și interviul;

30.10.2020 – afișarea rezultatelor;

02.11.2020 – depunerea contestațiilor;

03.11.2020 – afișarea rezultatelor după contestații (finale)

DOSARUL DE EXAMEN CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copie după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii trei ani;
 3. Copie după actul de identitate;

Regulamentul de organizare și desfășurare al examenului, precum și informații se pot obține de la Compartimentul Financiar-Contabil.Resurse umane al Casei de Cultură Tecuci.

BIBLIOGRAFIE 

Pentru examenul de promovare în grad profesional S I, studii superioare, referent:

 1. OUG nr. 118/21 decembrie 2006 privind înființarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 2. Legea nr. 477/8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
 5. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modoficările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr. 123/07 februarie 2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/12.10.2019.

CASA DE CULTURĂ TECUCI  ORGANIZEAZĂ  MIERCURI, 24 NOIEMBRIE 2021

La sediul instituţiei, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 62, examen în vederea promovării în grad superior, respectiv de la gradul IA studii medii la referent S I, a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură Tecuci

Examenul de promovare, în grad profesional imediat superior, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Titlului II, art. 41 din HG nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

(1) La examenul de promovare în grad profesional pot participa salariaţii instituţiei care au obţinut, cel puţin de două ori în ultimii trei ani, calificativul „foarte bine”, la evaluarea performanţelor individuale.
(2) Salariaţii care au împlinit 3 ani de la ultima promovare.

ETAPELE EXAMENULUI:

1. Evaluarea dosarelor de examen;
2. Susţinerea probei scrise;

Examenul de promovare se desfăşoară conform următorului calendar:
10.11.2021 – aducerea la cunoştinţă publică a condiţiilor de participare la examen;
22.11.2021, ora 16.00 – termen limită pentru depunerea dosarelor;
24.11.2021, ora 9.00 – proba scrisă;
24.11.2021, ora 15.00 – afişarea rezultatelor;
25.11.2021, până la ora 12.00 – depunerea contestaţiilor;
26.11.2021 – afişarea rezultatelor după contestaţii (finale)

DOSARUL DE EXAMEN CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:
a) Cerere de înscriere;
b) Copie după fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii trei ani;
c) Copie după actul de identitate;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare al examenului, precum şi informaţii se pot obţine de la Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse-Umane al Casei de Cultură Tecuci.

BIBLIOGRAFIE:

Pentru examenul de promovare în grad profesional S I, studii superioare, referent:
1. OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
2. Ordin nr. 2193/2004 Ministerul Culturii si Cultelor – anexa nr.2;
3. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OG nr. 57/ 2019privind Codul administrativ;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modoficările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/12.10.2019.

Comentariile sunt închise.